·  TEL. 935 932 198 · EMAIL cemollet@cemollet.eu
 · 

ESTRAT╚GIA DIGITAL

EstratŔgia digital de centre


ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

 Juny 2023

L'ESTRATÈGIA DIGITAL de CENTRE (EDC) del Centre d'Estudis Mollet  és un instrument pràctic que té fer finalitat formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l'autonomia de centre i del Projecte Educatiu de Centre (PEC).

 

OBJECTIUS DE L'ESTRATÈGIA DIGITAL DEL CENTRE

 • Temporitzar els desplegament de le comptències digitals dels alumnes al centre.
 • Redactar i implementar la cultura digital del centre
 • Avaluar la CD dels alumnes.
 • Fomentar la millora de la CD dels professors

 

ÍNDEX DELS CONTINGUTS

 1. Informació del centre 
 2. Contextualització i diagnosi

2.1 Justificació

2.2 Diagnosi

2.3 Resultats selfies

2.4 Punts febles i punts forts

3. Objectius

3.1 Cronograma

3.2 Activitats dels objectius

4. Avaluació

5. Cultura digital

 

1. INFORMACIÓ  DEL CENTRE

Nom:  Centre d'Estudis Mollet

Titularitat: concertada

Codi: 08021557

Adreça: Av. Calderó 19, Mollet del Vallès 08100

Telèfon: 93 593 21 98

Correu electrònic: a8021557@xtec. cat , cemollet@cemollet.eu

Adreça web: www.cemollet.eu

 

2. CONTEXTUALITZACIÓ I DIAGNOSI

2.1 JUSTIFICACIÓ

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) han esdevingut eines que han modificat el model social, econòmic i educatiu. Aquest canvi de primer ordre ha reformulat el punt de vista de l'educació sobre aquestes eines. L'escola ha de fer front a aquest nou repte per adequar els processos d'ensenyament i l'aprenentatge a aquest canviant món tecnològic. És necessari que l'escola incorpori les eines digitals en el dia a dia perquè esdevinguin eines quotidianes en el context educatiu, facilitant a tot l'alumnat i a la comunitat educativa la seva utilització per aprendre i comunicar-se.

El repte que afronta el nostre centre és el d'utilitzar les eines digitals com una eina habitual en les activitats d'ensenyament i aprenentatge, en l'organització del centre i en la gestió académica. Es tracta de materialitzar aquest apropament entre les tecnologies de la informació i la comunicació i el món educatiu, i facilitar l'aprenentatge en l'era digital, adaptant els continguts i aplicacions per transformar un model educatiu, basat en metodologies tradicionals, en una educació fomentada en la Societat del Coneixement.

La nostra escola cerca el desenvolupament integral de la competència digital de tot el seu alumnat. Un desenvolupament que es duu a terme aplicant noves metodologies i eines digitals en els processos d'ensenyament i aprenentatge perquè els infants assoleixin una competència digital que els permeti ser autònoms i crítics en el seu ús. L'escola, com a agent democratitzador, ha de ser garant d'aquest assoliment i afavorir la reducció de la fractura digital que encara és vigent en la nostra societat.

A més, el centre cerca la integració dels sabers digitals a partir de metodologies transversals i globals a partir d'àmbits, com pot ser l'Àmbit STEAM. Aquest àmbit permet integrar la digitalització a l'aula centrant l'aprenentatge en l'alumnat i contextualitzant els sabers.

 

2.2 DIAGNOSI

Per realitzar la diagnosi s'ha fet servir l'eina SELFIE, a tots els cursos de l' etapa de secundària i als cursos de cicle superior de primària.

 

2.3 RESULTAT DE LES SELFIES

Resultats SELFIE secundària abril 2023

Resultats SELFIE primària maig 2023 

 

2.4 PUNTS FEBLES I PUNTS FORTS

Analitzant les resultats d'ambdues proves, la comissió ha destacat els següent aspectes:

 

PUNTS FEBLES PUNTS FORTS
A1 - Estratègia digital  A3- noves modalitats d'ensenyament
A2 - Desenvolupament de l'estratègia amb el professorat  C1 - Infraestructura
B1 - Avaluació del progrés  C2- Dispositius digitals per a l'ensenyament
B2 - Debat sobre l'ús de la tecnologia (alumnat)  C7 - Protecció de dades
B2 - Debat sobre l'ús de la tecnologia (professorat)  C8 - Dispositius digitals per a l'aprenentatge
C3 - Accés a internet  D2 - Participació a la formació permanent
C5 - Assistència tècnica  E1 - Recursos educatius en línia
D1 Necessitats de formació permanent  E3 - ús d'entrons virtuals d'aprenentatge
D3 - Intercanvi d'experiències  E4 - comunicació amb la comunitat educativa
E2 - Creació de recursos digitals  F3 - Foment de la creativitat
F1 - Adaptació a les necessitats de l'alumnat  F5 - Col·laboració de l'alumnat
F4 - Inclusió de l'alumnat  F6 - Projectes interdisciplinaris
G3 - Retroalimentació adequada  G1 - Avaluació de les destreses
G5 - Autoreflexió sobre l'aprenentatge  H3 - Comportament responsable
G6 - Comentaris a d'altres alumnes sobre el seu treball  H7- Creació de continguts digitals
H1 - Comportament segur  H8 - Aprendre a comunicar
H4 - Verificar la qualitat de la informació  
H6 - Atorgar reconeixement al treball dels altres   

 

 

3. OBJECTIUS

3.1 CRONOGRAMA

Feu clic aquí per veure la temporització dels objectius.

 

3.2 ACTIVITATS DELS OBJECTIUS

Feu clic aquí per veure les diferents activitats que es duran a terme per a cada objectiu.

 

4. AVALUACIÓ

Cada activitat, un cop finalitzada, s'avaluarà de manera individual per la persona designada com a responsable de l'activitat. El resultat d'aquesta avaluació s'apuntarà al mateix document de l'EDC, ja que hi ha una casella designada a aquest efecte.

Hi ha plantejada una avaluació anual: al final de cada curs per part de l'equip directiu. En aquest punt, s'actualitzaran les activitats en cas que fos necessari. El recull d'aquesta avaluació quedarà registrada a la memòria anual.

A més a més, també hi ha una avaluació plantejada al final de l'EDC per avaluar-la de manera global. Aquesta avaluació formarà part de la diagnosi de la següent EDC.

En cada un dels tres moments avaluatius, es faran les actualitzacions necessàries: 

 • En cas que s'hagin assolit les activitats: marcar-ho com a assolit per poder continuar amb la resta d'activitats.
 • En cas que s'hagi assolit parcialment o no s'hagi assolit: apuntar allò que no s'ha pogut assolir, per tenir-ho en compte a la resta d'activitats, si s'escau, per allargar l'activitat, en cas que fos necessari, o per modificar les següents activitats. En tots els casos, és important tenir en compte quina ha estat la causa per poder fer les modificacions adients.

 

5. CULTURA DIGITAL

Els professors, alumnes i les famílies disposen de la plataforma educativa clickedu, a través de la qual poden realitzar les gestions pròpies de l'escolarització, cada persona té assignada un usuari amb la seva contrasenya personal. Gràcies a la plataforma els pares poden consultar els resultats acadèmics del seu fill/a, el calendari escolar  i utilitzar la plataforma per comunicar-se amb el professorat o demanar entrevista amb el tutor.També tenim una secció de notícies amb informació sobre les activitats escolars i tenen accés a galeries amb imatges de les activitats al llarg del curs.

Al llarg de proper curs 2023/24  la comissió digital treballarà els següents punts:

 • Elaboració i difusió de la normativa de l'ús del mòbil a l'escola - 1r trimestre.
 • Elaboració del protocol per gestionar les notícies a la web de l'escola i a les xarxes socials i el seu manteniment -2n trimestre.
 • Elaborar un protocol pels alumnes, professors i famílies nouvingudes - 3r trimestre.